การศึกษาศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  จะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆ ความต้องการทางสังคมก็เปลี่ยนไปมากมาย สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์, Smart phone และ Tablet  ไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี ซอฟแวร์ หรือ Application ที่มีการพัฒนาเป็นคู่ขนานกันอย่างต่อเนื่อง  กระแสเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เด็กและวัยรุ่น ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทุก Generation ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ มากมายและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Digital Self - Learning)  แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร   ดังนั้น ครู อาจารย์ วิทยากร นักฝึกอบรม โค้ช วิทยากร นักฝึกอบรม จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะสอนความรู้ขับเคลื่อนความรู้ด้วยดิจิตอลโดยใช้เทคนิคการสอนในห้องเรียนให้กับผู้เรียนที่เป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคควัยทำงาน ให้ประสบผลสำเร็จด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันและอนาคตตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งเป็นสิ่งต้องพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ถ้า Disruption คือโรคร้าย การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็คงเป็นการ

Up - skills, Re - Skills


ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

8 สิ่งในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

1.การบูรณาการเทคโนโลยี

2.ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในศตวรรษที่ 21

3.การประเมินผลในห้องเรียนอย่างโปร่งใส

4.การบริหารจัดการนักเรียน 

5.การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.ทรัพยากรการเรียนรู้ 

7.การเอาใจใจใส่ผู้เรียนรายบุคคล

8.การสร้างชุมชนแหล่งการเรียนรู้

เป็นส่วนหนึ่งขอวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

(Innovation and Information Technology in Education)

ผู้สอนและผู้จัดทำ Course

อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี อาจารย์ประจำ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เบอร์โทร : .มือถือ 0941455525

E - Mail : [email protected], [email protected]

Web Page : https://pirun.ku.ac.th/~fedutss/

Fanpage : https://www.facebook.com/21teachtech/

Line@ : @21teaching